Kako razumemo informaciono-komunikacione tehnologije, pitanja bezbednosti i privatnosti i rodno zasnovanog nasilja u kontekstu ljudskih ženskih prava? Sa kojim se rizicima na individualnom ili organizacijskom nivou suočavamo kada internet koristimo kao alat pri zagovaranju neke društvene promene, ili u funkciji kritike štetnih društvenih praksi?

Na koji način reagujemo kada u sopstvenom ili bliskom okruženju primetimo nasilne ili ugrožavajuće radnje, kada svedočimo upotrebi interneta u službi napada, diskvalifikacija ili diskriminacije pojedinih društvenih grupa, posebno žena i devojčica? Da li u rizičnim situacijama imamo na raspolaganju izgrađene mehanizme otpora, strategije upravljanja i prevazilaženja rizika?

Koliko i da li verujemo u postojeće sisteme zaštite? Šta činimo kada se nađemo u neposrednoj opasnosti, kome se obraćamo za podršku, na koje unutrašnje i spoljne snage računamo?

Da li gradimo i negujemo mreže podrške, kakva nam je solidarnost potrebna u digitalnom dobu?

Ovaj trening je zamišljen kao prostor za razmenu iskustava, mišljenja i znanja kako o pitanjima bezbednosti i privatnosti na internetu, tako i pitanjima razvoja ličnih i/ili organizacijskih strategija za prevazilaženje različitih izazova sa kojima se aktivistkinje suočavaju u svom svakodnevnom životu.

Cilj treninga je povezivanje i jačanje ličnih i organizacionih kapaciteta aktivistkinja u borbi protiv rodno zasnovanog digitalnog nasilja kroz primenu i razumevanje koncepta digitalne i integrisane bezbednosti.

Trening je namenjen:

– aktivistkinjama ženskih organizacija

– aktivistkinjama organizacija za ljudska prava

– omladinskim radnicama

– volonterkama

– novinarkama/blogerkama

– studentkinjama

– koje dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske ili Crne Gore

Prijava na trening traje od 14. do 28. februara u ponoć i vrši se putem popunavanja Google formulara na ovom linku:

https://forms.gle/EmXrc6xmGdPrfKJf6

Zbog ograničenih kapaciteta treninga samo izabrane kandidatkinje biće obaveštene putem e-maila/telefona najkasnije do 1. marta 2024.

Organizatorke treninga pokrivaju celokupne troškove smeštaja, ishrane i puta učesnica.

Trening “Bezbednost i digitalno doba iz feminističke perspektive” se realizuje uz podršku Trag fondacije i Equality Fund-a.